︎ATÖLYE 1︎

Okul Bahçeni Tasarla!
Design Your Schoolyard!Atölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Beste Sabır

Katılımcılar/Participants
Ecrin Doğan, Elif Kundakçı, Eylül Ürenç, Asaf Ata, Deniz Ayan, Defne Ayan, Aymira Şimşek, Umut Eymen Arıkan, Belinay Kuru, Selen Işık, Atakan Kurşun, Aslıhan Acar, Doruk Şahin, Tuana Şimşek, Zehra Boztepe, Ceylin Ünal, Özge Metin, Songül Sancak.


Öğrenme Peyzajları olarak okul bahçelerine odaklanan çalışma; sosyal mimarlık, çocuk katılımı, okul bahçelerinde enformel öğrenme, sürdürülebilirliğe dair öğrenme başlıkları paralelinde kurgulanan deneyimsel bir süreci paylaşmaktadır. "Okul Bahçeni Tasarla" atölyeleri, doktora tezi paralelinde Beste Sabır tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacı, Antalya’da bir ortaokulun 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile, Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında altı ay boyunca çevrim içi buluşmalarla sürdürülebilir yapılı çevre atölyelerini yürütmüştür. Öğrenciler, atölyeler yardımıyla kendi okul bahçelerini tasarlamışlardır. Öğrencilerin fikirleri İTÜ Konut UYGAR Merkezi fonu ve ABU Mimarlık Bölümü öğrencileri desteğiyle gerçeğe dönüşmüş ve uygulanmıştır. Sürdürülebilirliğe dair enformel öğrenme paralelinde ortaokul öğrencileri ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri sosyal mimarlık ve çocuk katılımı temaları altında birlikte çalışmışlardır.

Sergi ve bu deneyimsel ve uygulamalı süreç üç konuda katkı sağlamayı amaçlamaktadır;

- Okul yönetimleri ve öğretmenlerine ulaşarak okul bahçelerinin sürdürülebilir tasarım ilkeleriyle, müfredatın bir parçası halinde bir öğrenme alanı olarak ele almasında yön gösterip güçlendirme sağlamak.

- Tasarım öğrencileri ve tasarımcılara mekânın estetik değerlerin dışında disiplinler arası ve çok paydaşlı süreçlerle ele alınmasına dair bir süreç aktarma potansiyeli.

-  Bu paralelde tasarım, müfredat, pedagoji ve ekoloji disiplinlerini ilişkisi tartışmaya açmak.

“Biz değişirsek, dünya değişebilir, kendi kendini iyileştirebilir" vurgusu yapan projenin teorik çerçevesi, sistemlerin kendilerini onarabileceğine dair “sosyo-autopoiesis” kavramı paralelinde, ekolojik dönüşüm bireysel düzeyde, evde başlar düşüncesini savunuyor. Dolayısıyla okullar bu süreçte hayati öneme sahip; bu nedenle okul bahçeleri sürdürülebilirlik konusunda enformel öğrenme ortamları olarak tasarlanmalıdır. Öğrenme ortamları, öğrencilere yer temelli öğrenme yoluyla pratik yaparak günlük yaşamlarında sürdürülebilir uygulamalar öğretebilir.

Anahtar kelimeler:
Öğrenme tasarımı, güçlendirme, birlikte öğrenme ve katılım, sürdürülebilir okul bahçeleri, öğrenme peyzajları, birlikte öğrenme, enformel öğrenme, çocuk katılımı.


This study on school gardens as "Learning Landscapes"shares an experiential process built in parallel with social architecture, children participation, informal learning in school gardens, and learning about sustainability. "Design Your Schoolyard" workshops were developed by Beste Sabır in parallel with her doctoral thesis. During the process, through online meetings, the researcher continued sustainable education workshops with sixth and 7th-grade students in Antalya for six months between January and June 2021. Later, students designed their school gardens with the help of workshops. The students' ideas were realized and implemented with the support of Istanbul Technical University, the Housing UYGAR Center fund, and the participation of ABU Architecture Department students. In parallel with the informal learning about sustainability workshops, secondary school students and architecture faculty students worked together under social architecture and child participation themes.

The exhibition and this experiential, practice-based, and participatory process aims to contribute in three areas:

- To reach out to school administrations and teachers and provide direction and empowerment on evaluating school gardens as learning spaces as part of the curriculum, blended with sustainable design principles.

- Potential to transfer a process to design students and designers regarding the handling of space with interdisciplinary and multi-stakeholder processes apart from aesthetic values.

- To discuss the relationship between design, planning, curriculum, pedagogy, and ecology disciplines in parallel.

Emphasizing "if we change, the world can change and it can heal itself", the theoretical framework of the project advocates the idea that ecological transformation begins at home, at the individual level, in line with the concept of "socio-autopoiesis" that systems can repair themselves. Therefore, schools are vital in this process; school gardens should be handled as informal learning environments on sustainability. Furthermore, learning environments can teach students sustainable practices in their daily lives by practicing through place-based learning.

Keywords: Learning design, empowerment, co-learning, and participation. Sustainable school gardens, learning landscapes, informal learning, children participation.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎︎ATÖLYE 2︎

Pandemi Sonrası Karşılaşma Mekanları
Post-pandemic Encounter SpacesAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Ece Güleç Nazmiye Öztaş, Sezen Türkoğlu

Katılımcılar/Participants
Beyza Karadeniz, İlayda Kılıç,  Atahan Fırıncılar, Gamze Demir


Bu atölye, pandemi sürecinde ve pandemi sonrası süreçte bir araya gelme ve karşılaşmalarımıza dair bir sorgulama ortamı oluşturarak bu karşılaşmaların sunduğu fırsatları ve sınırlılıkları tartışmaya açmak amaçlanmaktadır.

The workshop provides a platform to discuss opportunities and limitations of our daily encounters and togetherness in the pandemic process and post-pandemic period.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎
 
︎ATÖLYE 3︎

Yayalar İçin Taktiksel Müdahaleler Atölyesi
Tactical Urbanism Workshop For PedestriansAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Arzu F. Güngör, M. Gökberk Tektek

Katılımcılar/Participants
Özlemnur Ataol, Gupse Demirağ, Mutlu Burak PAKSOY, Şehriban Kıvrak, Beril Korkutur, Mahir Işık, Nilgün Yoldaş Atila, Erol Akcan, Nehir Yüksel


Bu atölye, yayaların kentteki durumu üzerine fikir alışverişi sağlamak ve belirlenen sorunlu odak alanlara yerinde dikkat çekebilmek amacıyla yerleştirilebilecek gerilla ürünler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

The workshop intends to exchange ideas on the situation of pedestrians in the city and to draw attention to the problematic areas by introducing guerrilla products developed in the process.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎
︎ATÖLYE 4︎

Akdeniz ve Müşterek Üretim Biçimleri
Mediterranean and Common Production PracticesAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Öğr. Gör. Dr. Esin Bölükbaş Dayı, Öğr. Gör Beste Sabır

Katılımcılar/Participants
Mert Yavaş, Melis Altuntaş, Ceyda Esen


Bu atölyenin amacı, Akdeniz’in kıyı-yayla arasında değişkenlik gösteren yaşam biçimini ve üretim süreçlerini gösteren aktör- bilgi-görgü-deneyim-ilişkiler ağını/atlasını oluşturmaktır.

The aim of this workshop is to create an actor-knowledge-manners-experience-relationship network/atlas representing  the daily life and production processes of the Mediterranean that varies between the coast and the plateau.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎
︎ATÖLYE 5︎

Taktiksel Kent Eklentileri
Tactical Urban AttachmentsAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Öğr. Gör. Dr. Esin Bölükbaş Dayı, Öğr. Gör Beste Sabır

Katılımcılar/Participants
Berkay Güney, İrem Uysal


Bu atölye, gündelik hayatta sıradan insanın gücü ve taktikler üzerine kurgulanmış olup, ortak kullanımlarımıza dair küçük ölçekli müdahalelere odaklanmaktadır.

This workshop is built on the power of ordinary people and tactics in everyday life and focuses on small-scale interventions in our common uses.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎
︎ATÖLYE 6︎

Ütopyadan Geleceğe: Yeniliğin Genç Ruhu
From Utopia to the Future: Young Spirit of RenewalAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators: Cemre Gökpınar, Merve Şanlı, Zeynep Ünsal, Naz Şerife Özcan, Furkan Türk, Nesligül ÇelikBu atölyenin amacı, “Yenilik Manifestosu” ile ortaya konan maddeleri düşünüp, sorgulayıp, geliştirerek “günümüz ve gelecek” ilişkisini kurması ve bu ilişkiyi kolaj,  resim, fotoğraf, video, serbest metin, hikaye gibi üretimlerle ifade etmektir.

The aim of this workshop is to think, question and develop the items revealed in the "Innovation Manifesto" to establish the relationship between "present and future" and to express this relationship with productions such as collage, painting, photography, video, free text and story.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎


︎ATÖLYE 7︎

Perma-müşterekler: Permakültür kitleri için açık kaynak yaklaşımlar
Perma-commons: Open approaches for permaculture kitsAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators:
Canberk Yurt, Melis Baloğlu, Zeynep Özçam


Katılımcılar/Participants
Abdullah Safa Aslan, Birsu Kambur, Buse Fidanboy, Fatma Nur Özkan, Melisa Küçükistanbul, Buket Hazal Yılmaz

Permakültür konsepti ve rejeneratif tarım uygulamaları üretimin merkeziyetçi yapısını bozarak, gıdaya adil erişimi düşük karbon salınımı ve döngüsel kaynak kullanımıyla ağ yapısında bir sistemi mümkün kılabilmektedir. Bu atölyede farklı ölçeklerde kent ve konut ölçeği gibi permakültür kitleri tasarlanarak, yerel kaynaklar doğrultusunda müşterek gıda üretim erişim ve paylaşım sistemleri yaratılacaktır. Kaynakların ileri dönüşümü ile düşük bütçeli  kolay uygulanabilir ve paylaşılabilir açık kaynak permakültür kitlerine ulaşılması hedeflenmektedir.

The concept of Permaculture and regenerative agriculture practices disrupt the centralized structure of production and enable a networked system with fair access to food, low carbon emissions and cyclical resource use. In this workshop, permaculture kits such as urban and residential scales are studied at different scales, and joint food production access and sharing systems created in line with local resources. It is aimed to reach low-budget, easy-to-apply and shareable open-source permaculture kits with the up-conversion of resources.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎︎ATÖLYE 8︎

EK[G]O SİSTEM
EC[G]O-SYSTEMAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators:
Gülistan Kenanoğlu

Katılımcılar/Participants
Zeynep Örüm, İnci Sağırbaş, Sarah Negat Amir


“Bu işte beraberiz ama bir ve aynı değiliz.”
-Rosi Braidotti

Bu atölye, mimar ve tasarımcıların bizim dışımızda olan hayata karşı farkındalığını artırmak, insanı merkeze almayan tasarım kültürünü geliştirmek ve ortak yaşam ihtimalleri üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

“We Are In This Together, But We Are Not One and the Same.”
-Rosi Braidotti

This workshop aims to increase the awareness of architects and designers about life outside, to develop a design culture that does not center on people, and to encourage reflection on the possibilities of common life.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎


︎ATÖLYE 9︎

İnsansız Gelecekler, İnsan-dışı Müşterekler
Humanless Futures, Non-human CommonsAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators:
Erenalp Büyüktopcu, M. Gökberk Tektek

Katılımcılar/Participants
İnci Sağırbaş, Samet Yılmaz

Bu atölyenin amacı, terk edilmiş veya terk edilmeye yüz tutan yapılarda, peyzajlarda insan sonrası senaryolar ve/veya insansız ekosistemleri kapsayan hayali gelecekler kurgulayıp, çeşitli temsiller üretmektir.

The aim of this workshop is to reconsider the life after human use in abandoned buildings/landscapes. Imaginations of human-less ecosystems or scenarios are produced through representation.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎︎ATÖLYE 10︎

Koruma Sürecinin Son Aşaması, Yeniden İşlevlendirmede İçmimarlık Projesi; Bıçakçı Han Final Stage of Conservation Process, Interior Architecture Project in Reuse; Bıçakçı HanAtölye Yürütücüleri/Workshop Coordinators:
Burcu YAZGAN PARLAK, Fulya N. BALLI

Katılımcılar/Participants
Burcu Yazgan Parlak, Fulya N. Ballı, Elif Karakuş, Cemre Kizir, İlayda Hepağartan, İkra Güler, Ceren Kürük, Meltem Nur Düzkel, Işılay Atıcı, Bengi Şentürk, Buse Edis, Oğul Görgülü, Furkan Biçeroğlu, Neslihan Erol, Şehriban Dağcı, Sümeyye Dağcı, Feriha Vural, Damla Ertoy, Zeynep Edes, Dilara Gür, Turan Tektürk, Türkan Vural


Yeniden kullanım, yerleşik varlıkların performansını optimize etmek için çok etkili bir stratejidir. Bu atölyenin amacı, yeniden işlevlendirme projeleri üzerinden, tüketimi destekleyen bir anlayışın tersine çağdaş yorumlar ile tasarım ‘müşterek gelecekler’ için katkı sağlamaktır.

Reuse is a very effective strategy for optimizing the performance of inbuilt assets. The aim of this workshop is to contribute to the "common futures" of design with contemporary interpretations, contrary to an understanding that supports consumption, through re-functioning projects.
SÜREÇ ve ÇALIŞMALAR︎︎︎     

Etkinlik Programı ︎︎︎ iyitasarimizmir.org